ELZA a. s. Bratislava – budovaSpoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, akciová spoločnosť, bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným začiatkom roku 1992. Do obchodného registra bola zapísaná 04. 05. 1992. Akciovou spoločnosťou je od 19. 08. 2004. Firma ponúka komplexné zabezpečenie výstavby a údržby elektrických silnoprúdových a slaboprúdových zariadení prostredníctvom svojich odštepných závodov v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Spoločnosť od svojho vzniku kladie dôraz na špičkové výrobnotechnické poznatky (know how), komplexnosť dodávok, kvalitné technologické a personálne zázemie vlastných technických pracovníkov a manažérov.

Pracovný tím spoločnosti tvorili v začiatkoch existencie bývalí zamestnanci rôznych projektových, dodávateľských, výskumných a vývojových organizácií, ktoré aktívne pôsobili v oblasti prípravy a realizácie elektrických rozvodných zariadení a trakčných vedení. V súčasnosti v spoločnosti vyrastá už druhá generácia odborných pracovníkov, z ktorých mnohí začínali pracovnú kariéru priamo vo firme. V roku 2013 mala spoločnosť 160 kmeňových zamestnancov.

Už pred rokom 2000 ELZA, a.s. nadviazala na úspešnú spoluprácu s viacerými významnými zahraničnými partnermi, výsledkom čoho je sprístupnenie špičkových technológií a systémov nášmu trhu. V oblasti železničnej dopravy to bola konkrétne spolupráca fi. BBR Mníchov, ktorej bezúdržbový systém trolejového vedenia Re 200 patrí medzi to najlepšie na svete a umožňuje vlakom dosahovať rýchlosť až 200 km/h.

V oblasti mestskej trolejbusovej a električkovej dopravy ELZA, a.s. spolupracovala a spolupracuje s fi. Fahrleitungbau GmbH Essen, ESKO, s.r.o. Praha, ELV PRODUKT, a.s. Senec a PROLAN, a.s. České Budějovice. Ich špičkové komponenty pre trakčné vedenia mestských dráh sa zavádzajú na Slovensku už niekoľko rokov.

Podobne ELZA, a.s. spolupracuje s ďalšími špičkovými firmami v ostatných oblastiach výrobnej a stavebnej činnosti.